Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i gwarancji, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym creovnia.pl/sklep
2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 
4. Właścicielem sklepu internetowego jest ANKER PRB Aneta Kornecka-Cielibała, z siedzibą w Sobkowie, ul. Spacerowa 5, NIP: 6442799865, REGON: 292853294.
5. Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@creovnia.pl oraz ankrprb@wp.pl, poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie creovnia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 504 286 292
6. Treść niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wpływa na prawa Konsumenta przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem creovnia.pl/sklep
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów z Usługodawcą.

Rodzaje usług i oferta

1. Usługi oferowane w Sklepie internetowym skierowane są zarówno do klientów indywidualnych (konsumentów) jak i przedsiębiorców. Warunkiem skorzystania z usług jest ukończenie 18 roku życia.
2. W sklepie internetowym Usługodawca świadczy odpłatnie usługę tworzenia (przygotowania i uruchomienia) na zamówienie Klienta strony internetowej oraz dodatkowe usługi polegające na dostarczeniu logotypu, wpisu na bloga lub inne, zdefiniowane w zamówieniu.
3. Oferowane przez Usługodawcę strony internetowe zamieszczane są na serwerach zewnętrznego dostawcy.
4. Na polecenie Klienta Usługodawca zamieści stronę na wskazanym przez niego serwerze.
5. Ceny usług wskazane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz podawane w kwocie brutto.

Zawarcie umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
2. Umowa z Usługodawcą jest zawierana na podstawie przesłanego elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego lub zamówienia drogą mailową.
3. W celu realizacji umowy Klient zobowiązany jest dostarczyć niezbędne materiały i informacje do zrealizowania usługi tworzenia Strony internetowej.
4. Koniecznym do korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych oraz posiadanie aktywnego adresu poczty e-mail.

Złożenie i realizacja zamówienia

1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia strony internetowej zgodnej z preferencjami Klienta.
2. Po złożeniu zamówienia Klient każdorazowo otrzymuje jego potwierdzenie od Usługodawcy w postaci elektronicznej na wskazany w formularzu adres e-mail.
3. Klient po zawarciu umowy zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy treści i informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o treściach i informacjach koniecznych do realizacji złożonego zamówienia.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia ze względu na dostarczenie przez Klienta treści o charakterze niecenzuralnym, pornograficznym lub niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

Płatności

1. Klient przy składaniu zamówienia zobowiązuje się do dokonania płatności za usługę.
2. Płatność za usługę należy uiścić na wskazane dane do przelewu.
3. Dane do płatności: ANKER PRB Aneta Kornecka-Cielibała, ul. Spacerowa 5, 28-305 Sobków.
Nr konta mbank: 23 1140 2004 0000 3502 7910 2072

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z niezgodnym z umową wykonaniem strony internetowej bądź innych produktów oferowanych przez Usługodawcę.
2. Jeżeli zamówiony produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wadę usunie.
3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. Reklamację można złożyć również w formie papierowej, przesyłając ją na adres pocztowy siedziby Usługodawcy.
W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Jeżeli Konsument wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu reklamacji Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia realizacji zamówienia przez Usługodawcę.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Usługodawcę.
3. Oświadczenie można złożyć również w formie papierowej, przesyłając ją na adres pocztowy siedziby Usługodawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Ochrona danych osobowych.

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności – creovnia.pl/polityka-prywatnosci

Prawa autorskie.

1. W przypadku zamówienia strony internetowej przez Klienta, prawa autorskie do dostarczonej strony internetowej przysługują Usługodawcy.
2. W przypadku zamówienia strony internetowej wraz z dostępem do panelu administratora, Usługodawca przenosi bezterminowo prawa autorskie w zakresie, obrotu utworem w całości lub części, w tym, użyczania, a także rozpowszechniania, udostępniania i wyświetlania, przerabiania i przetwarzania z zachowaniem osobistych praw autorskich Usługodawcy.
3. Usługodawca informuje, że nie przysługują mu żadne prawa autorskie do treści i materiałów dostarczanych przez Klienta celem zamieszczenia na zamówionej stronie internetowej.